Vital Way GratsiyaVital Way Gratsiya

Отец: 
TISSOT DU CHAMPAGNE
Мать: 
BUSHER PLJUS BATTERFLY